Thông Báo về Chính Sách Không Kỳ Thị (Vietnamese)

Thông Báo về Chính Sách Không Kỳ Thị (Bản Tiếng Việt)
 
Chiếu theo chính sách và luật lệ hiện hành, Bộ Bảo Vệ Môi Sinh Louisiana (LDEQ) không kỳ thị về chủng tộc, màu da, quốc tịch, thể lý, tuổi tác, hay phái tính của bất cứ ai trong việc điều hành các chương trình hay hoạt động của Bộ.
 
Bộ Bảo Vệ Môi Sinh Louisiana đã giao phó việc phối trí những nỗ lực tuân hành và điều tra những vấn đề liên quan đến kỳ thị như đã thiết lập bởi Luật 40 CFR Phần 5 và 7 cho:
 
Title VI/Nondiscrimination Coordinator
Chris Ratcliff, Ombudsman
Louisiana Department of Environmental Quality
Office of the Secretary
Post Office Box 4302
Baton Rouge, Louisiana 70821
(225)219-3985
 

Louisiana Department of Environmental Quality 602 N. Fifth Street Baton Rouge, LA 70802
Call or e-mail a hotline · Office Address/Phone listing · Locate a DEQ employee
Call 1-866-896-LDEQ or e-mail our Customer Service Center with questions or comments